A

Abromavičiūtė Zita
Adomaitienė Rūta
Aleknavičiūtė-Ringailienė Teresė
Aleksandravičius Zigmas
Aleksejenko Viačeslavas
Ališauskas Arvydas
Auryla Vincas
Auškalnienė -Mažeikaitė Ona

B
Bairašauskaitė Tamara
Bajoras Feliksas Romualdas
Bakšys Viktoras
Bakūnas Vytautas
Baliuckienė Asta
Baliukas Gediminas Konstantinas
Baranauskas Konstantinas
Baranauskas Vincentas
Baublys Adolfas
Baubonytė Toma
Beiša Virgilijus
Berulis Juozas
Bilius Vytautas
Brimienė (Daugėlaitė) Vilma
Burneckienė Jūratė Marija
Burneika Juozas
Buškevičiūtė Eugenija Anelė
Buzaitytė-Kašalynienė Jolita

Č
Čaplikas Linas
Čaplikienė Vida
Čeginskas Kajetonas Julius
Čeponis Žydrūnas
Česnulevičiūtė Petronėlė
Čigriejienė Vida Marija
Čyvienė Jurgita

D
Dabulytė-Bagdonavičienė Jurgita
Danilevičius Juozas Steponas
Dirsė Alfonsas
Dovda Miroslavas
Dumbliauskas Vytautas

E
Eidukynas Valdas

G
Gataveckas Algirdas
Golokvosčius Petras
Griškevičius Albinas
Gronis Ladislovas
Gudynaitė Špokauskienė Ona
Gulbinienė Aleksandra Laimutė

J
Jacevičienė Ingrida
Jakimavičius Juozas
Jakubauskas Adas
Jakutis Juozas
Jakutis Nerijus
Janavičius Stasys
Jankauskienė Danguolė
Januškevičius Algirdas
Janušonienė Margarita
Janušonis Vinsas
Jaruševičius Gediminas
Jaruševičius Gediminas
Jasiulevičius Audrius
Jegelevičius Sigitas
Jonynas Ambraziejus
Jonynas Ignas
Jonynas Vytautas Kazimieras
Judickas Pranas
Jurčikonytė-Stankūnienė Genovaitė
Jusas Vacius

K
Kaduškevičius Edmundas
Kadžytė -Kuzavinienė Liuda
Kalanta Stanislovas
Kalėdaitė Violeta
Kalviškytė – Pundzienė Birutė
Kamblevičius Vytautas
Kaminskas Kazys Algirdas
Kanauka Kostas
Kanauka Vincas
Kankevičienė Lina
Kareiva Aivaras
Kavaliauskas Petras
Kazlauskas Jonas
Kirvelis Dobilas Jonas
Kiziela Artūras
Kmieliauskas Antanas
Koncevičienė Inga
Korsakas Juozas
Kostinienė Nelija Nijolė
Krančiukas Ramutis
Krikštolaitis Ričardas
Krilavičius Tomas
Kudzys Antanas
Kunčinas Algirdas
Kupčinskas Vincas
Kuzmienė Genovaitė

L
Lapinskas Vincas
Lapinskas Vincas
Lebedys Evaldas
Lekevičius Edmundas
Lekevičius Romualdas Kazimieras
Lepeška Virginijus
Listavičius Juozas
Lubauskas Vytautas
Lugauskas Albinas

M
Mačiulis Algimantas
Mačiūnas Leonas
Makaveckas Romualdas
Maknys Vytautas
Malcienė Mariana
Mardosa Jonas
Maskaliūnienė Nijolė
Matekonienė Jūratė
Matekonienė Rasa
Matonienė Daiva
Matonis Vaidas
Matukonis Algirdas
Matukonytė-Jaronienė Gražina
Matukonytė-Liatukienė Aldona Elena
Matukonytė-Likšienė Regina
Matulevičius Raimundas
Matulevičius Valentinas
Matulionis Vladas
Matuolis Vytautas
Mažeika Juozapas Algirdas
Miceikienė Ilona Teodora
Miliauskaitė Kristina
Milius Jonas
Milkevičiūtė Irena
Misevičius Juozas
Moisejenkaitė Diana
Monastyreckienė Eglė
Monkevičienė-Buškevičiūtė Ona

N
Navickaitė-Kuncienė Ona
Navickas Vaidotas
Navys Evaldas Vylius
Nedzinskas Algirdas
Nedzinskas Šarūnas
Nedzinskas Vytautas

O
Orenienė Ramutė
Orliukas Antanas Feliksas

P
Padegimas Gytis
Palionis Jonas
Pangonytė Dalia
Paulauskienė Aldona
Pauža Antanas
Pauža Vytautas
Pavilonis Alvydas
Peckus Alfonsas
Peckus Daumantas
Peckus Martynas
Petrauskienė Rūta
Petronis Artūras
Pikūnas Alvydas
Pikūnas Justinas
Piličiauskas Albertas
Plauska Vaclovas
Poškus Vidas
Pranevičienė Jakubauskaitė Irena
Prėskienis Bronius
Prūsaitis Rimantas
Puškorius Arūnas

R
Radzevičius Algimantas Konstantinas
Radžiukynienė Ingrida
Raičinskis Konstantinas Kazimieras
Ratautas Stanislovas Algimantas
Ridzvanavičius Jonas
Rudgalvienė Plučaitė
Rukuiža Antanas
Rutkauskas Aleksandras Vytautas
Ružauskas Modestas

S
Savilevičius Henrikas
Savilionis Aleksandras
Skripkiūnas Gintautas
Sliesaravičius Algirdas
Sliužinskas Rimantas
Smolskas Antanas
Stačiokas Stasys
Stasiukynas Algimantas Vladas
Stasiukynas Andrius
Stasiulevičiutė Stasė Alma
Sventickas Kazimieras
Svetikas Eugenijus

Š
Šablevičienė Dalia
Šeškevičius Arvydas
Šeštakauskas Juozapas
Špakauskas Bronius

T
Tamulynas Bronius
Tumasonis Vladas
Tunaitis Povilas
Tūtlys Vidmantas

U
Urbonas Algimantas Pranas
Urbonas Vytas

V
Vaisvalavičius Rimantas
Vaisvalavičius Vytautas
Vaitkevičius Juozas
Valakevičius Eimutis
Valatkevičius Pranas
Valius Mečislovas
Vansevičienė (Skėraitytė) Birutė
Vasiliauskas Juozas
Vėsa Vytautas
Vilkelienė Aldona
Vymėrytė Jolanta
Viselga Gintas
Visockas Petras Vytautas
Vrubliauskaitė-Seibutienė Angelė

Z
Zachovajevienė Brigita
Zautra Rytis
Zenkevičius Antanas Serapinas

Ž
Žepkaitė Regina
Žiobienė Edita