Veikla

Pažintinis seminaras Alytaus rajono ūkiuose

Trys mokslų daktarai viename ūkyje  

Alytaus mokslininkų draugijos „Vizija“ pakviesti į pažintinį seminarą, birželio 7-osios rytą į ūkininko dr. Alfonso Peckaus sodybą Kalesninkų kaime rinkosi žemdirbių dabartimi besidomintys draugijos nariai, esami ir buvę žemės ūkio specialistai, bendrovių vadovai ir ūkininkai. Sinoptikai buvo prižadėję lietų, tačiau dangus be debesėlio pakeitė daugelio ūkininkų, žadėjusių dalyvauti seminare, planus.

Seminaro dalyvius pasitiko mokslininkai ir ūkininkai Peckai – Alfonsas ir jo sūnus Martynas. Kitas, taip pat tėvo ūkyje daug padedantis, sūnus Domantas seminaro dieną buvo išvykęs į Lenkiją, kur tarptautinėje konferencijoje pristatė savo pranešimą. Abu Alfonso sūnūs pasirinko tėvo pamėgtą mokslo sritį – yra fizikos mokslo daktarai.

Pradėjęs ūkininkauti Alfonsas dar daug metų dirbo ir Fizikos institute. Į klausimą, kaip visur suspėti, atsakė: „Aš įpratau, kad mano darbo diena trunka 16–17 valandų, o kartais teko pasiskolinti ir naktinio laiko, daug buvo sugaištama kelionėms į darbą Vilniuje. Tačiau toks buvo ir yra mano gyvenimo ritmas.“ Tėvo pavyzdžiu sūnūs taip pat išmoko derinti mokslinę veiklą su nesibaigiančiais ūkiniais darbais. Neabejoju, kad Peckų ūkis – vienintelis toks Lietuvoje, kur ko ne kasdien dirba trys mokslų daktarai. Plačiau apie šį seminarą skaitykite: Pažintinis seminaras Alytaus rajono ūkiuose

2016 m. spalio  mėn. 21 d. Priimta reikalavimų rezoliucija dėl Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos

 Aly­taus moks­li­nin­kų drau­gi­jos „Vi­zi­ja“ ini­ci­juo­tos ak­ci­jos „SOS Kur­nė­nų Lau­ry­no Ra­dziu­ky­no mo­kyk­la“  ren­gi­nio, skir­to mo­kyk­los ati­da­ry­mo 80 – me­čiui ir kil­naus fun­da­to­riaus L. Ra­dziu­ky­no mir­ties 50 – me­čiui pa­mi­nė­ti, me­tu pri­im­ta ir da­ly­vių pa­si­ra­šy­ta re­zo­liu­ci­ja. Jo­je rei­ka­lau­ja­ma, kad bū­tų už­tik­rin­ta pir­mi­nė – švie­čia­mo­ji iš­ki­laus sta­ti­nio pa­skir­tis ir ja­me vyk­do­ma edu­ka­ci­nė bei kul­tū­ri­nė veik­la. Kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tas tu­ri bū­ti re­no­vuo­tas, už­tik­rin­ta nuo­la­ti­nė jo ap­sau­ga, te­ri­to­ri­jos prie­žiū­ra. Sie­kia­ma, kad Kur­nė­nų Lau­ry­no Ra­dziu­ky­no mo­kyk­los pa­sta­tų kom­plek­sas tar­nau­tų ben­druo­me­nės in­te­re­sams.Rezoliuciją renginio metu pasirašė per 60 žmonių, parašai renkami toliau. Rezoliucija bus įteikta Alytaus rajono savivaldybei.

2016 m.  spalio mėn. 13 d.  Paskelbta  pilietinę akcija „SOS Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokykla“

 Alytaus mokslininkų draugija „Vizija”, atsiliepdama į Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimą „Dėl vietos bendruomenių vaidmens saugant kultūros paveldą“, pakvietė bendruomenes, visuomenines asociacijas, žiniasklaidą,  visus žmones, suprantančius kraštui svarbaus kultūrinio paveldo tikslingo panaudojimo ir išsaugojimo ateities kartoms reikšmę, dalyvauti pilietinėje akcijoje „SOS Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokykla“. Kilnaus mecenato Lauryno Radziukyno lėšomis gimtajame Kurnėnų kaime  1934–1936 metais buvo pastatyta netradicinės architektūros ir išorinio patrauklumo mokykla. Tuo metu tai buvo moderniausia Lietuvoje mokykla, kurioje buvo įrengta elektros tiekimo jėgainė, artezinis gręžinys, centrinis šildymas, biologiniu būdu tvarkoma kanalizacija, dušai, erdvi sporto salė, parketo grindys, veikė bufetas. Sumažėjus mokinių skaičiui, 2004 metais unikali mokykla buvo uždaryta. Mokykla –  Alytaus rajono savivaldybei priklausantis kultūros paveldo objektas. Iki šiol nerasti sprendimai, kaip išsaugoti ir įveiklinti Kurnėnų edukacinę šventovę, kuri savo istoriniu sakralumu galėtų garsinti Dzūkijos kraštą. Įlgą laiką nenaudojami pastatai sparčiai  nyksta. Sugadinta centrinio šildymo sistema, dėl prakiurusio stogo supuvo ir sulūžo atskirų patalpų grindys, pelėsis įsiskverbė į išorės ir vidaus tinką. Unikalios mokyklos pastatams ir istorinei vėjo jėgainei gresia visiškais nunykimas.

2015 m. birželio 20 d. bendradarbiaujant su Alytaus Kraštotyros muziejumi organizuota diskusija tema „Alytaus miesto istorija ir dabartis“. Dalyvauti diskusijoje ir Alytaus miesto šventėje buvo pakviesti kraštiečiai mokslininkai. Alytaus miesto istoriją atnaujintoje ekspozicijoje pristatė muziejaus Istorijos skyriaus vedėja Vilma Jenčiulytė. Diskusijoje apie miesto problemas ir iššūkius pranešimą padarė ir atsakė į dalyvių klausimus Alytaus miesto meras Vytautas Grigaravičius. Diskusijoje dalyvavo mero pavaduotojai Tautvydas Tamulevičius ir Valė Gibienė, miesto tarybos nariai, kraštiečiai mokslininkai ir „Vizija“ draugijos nariai, visuomenės organizacijų atstovai, verslininkų atstovai ir Alytaus ateitimi besirūpinantys miestelėnai.

2015 m. birželio 12 d. draugijos „Vizija“ iniciatyva Alytaus rajono savivaldybė organizavo konferenciją dėl unikalaus paveldo objekto – Kurnėnų mokyklos pastatų ir teritorijos panaudojimo kultūrinei, pažintinei ir edukacinei veiklai galimybių. Laikraštyje „Alytaus naujienos“ šia tema publikuotas kraštiečio prof. habil. dr. Albino Lugausko straipsnis „Neleiskime užgesti šviesos žiburėliams“.

2014 m. vasario 28 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Alytaus Jurgio Kunčino viešąja biblioteka (daugiau informacijos rasite bibliotekos internetiniame puslapyje).  Sukaupti kraštiečių mokslininkų leidiniai ir bibliotekoje atidaryta ekspozicija „Alytaus krašto mokslininkų leidiniai“.

2013 m. birželio 15 d. Alytaus muzikos mokykloje kraštiečių mokslininkų ir svečių susirinkime iškilmingai pažymėtas draugijos veiklos dešimtmetis. Surengta kraštiečių mokslininkų leidinių paroda.

2012 m.  spalio 12 d. visuomenei pristatyta prof. habil. dr. šviesios atminties kraštiečio Alberto Piličiausko knyga „Pedagoginio dvasingumo link“.

2012 m. birželio 16 d. Alytaus miesto savivaldybės salėje organizuota konferencija ir paskelbtas straipsnių rinkinys tema „Lietuva, kur tu eini ? “

2012 m. sausio 23 d. paskelbtas kreipimasis į kraštiečius mokslininkus teikti laikraščiui „Alytaus naujienos“ straipsnius tema „Lietuva, kur tu eini?“

2009 m.  kovo 21 d. Alytaus kolegijoje įvyko kraštiečių mokslininkų ir visuomenės atstovų susitikimas, kurio metu pristatytas leidinys „Alytaus krašto mokslininkai“, kolegijos direktorė Danutė Remeikienė pristatė kolegijos veiklą ir  perspektyvinius planus.

2007–2008 metais draugijos „Vizija“ tarybos nariai, tiesiogiai bendraudami su kraštiečiais mokslininkais arba jų artimaisiais bei pasinaudodami įvairiais informacijos šaltiniais, sukaupė medžiagą leidiniui „Alytaus krašto mokslininkai“

2006 m. birželio 17 d. Alytaus kolegijoje organizuotas kraštiečių mokslininkų susitikimas.

2006 m. balandžio 12 d. Ūdrijos pagrindinėje mokykloje (Alytaus raj.) organizuota konferencija  tema „100 metų lietuviškajam matematikos vadovėliui”. Dalyvavo ir skaitė pranešimus prof. Jonas Kubilius, doc. dr. Henrikas Jasiūnas, doc. dr. Juozas Banionis, doc. dr. Algimantas Pranas Urbonas.

2005 m. birželio 11 d. Alytaus miesto šventės metu visuomenei pristatytas leidinys „Alytaus istorinė raida” (185 p.), parengtas vadovaujant draugijos „Vizija“ narei prof. Reginai Žepkaitei. Leidinio bendraautoriai – draugijos nariai doc. dr. Juozas Jakutis ir doc. dr. Aldona Vilkelienė.

2005 m. birželio 11 d. Alytaus miesto šventės metu organizuota diskusija aktualia emigracijos tema „Kad Alytus neišsivaikščiotų”. Dalyvavo Pilietinės visuomenės instituto tarptautinių programų direktorius dr. Mantas Adomėnas.

2005 m. vasario 23 d. Alytaus kolegijoje draugija „Vizija“ organizavo diskusiją   tema „Visuomenės vertybės Lietuvoje”. Dalyvavo svečiai – akademikas Algirdas Gaižutis ir prof. Vaidas Matonis.

2004 m. birželio 12 d. Alytaus kraštotyros muziejuje įvyko pirmasis kraštiečių mokslininkų susitikimas.

2004 m. birželio 11 d. Alytaus mieste organizuotos mokslo dienos. Trijuose susitikimuose su  visuomene ir su Alytaus miesto vadovais dalyvavo didelė grupė mokslininkų – akademikai Antanas Buračas, Algirdas Gaižutis, MA narys prof. Antanas Tyla,  prof. Kazimiera Danutė Prunskienė, prof. Romualdas Ginevičius, prof. Vaidas Matonis, prof. Alvydas Pikūnas, doc. dr. Dainius Characiejus ir doc. dr. Eugenijus Kosinskas. Dalyvavo „draugijos krikštatėviu” nominuotas Vilniaus pedagoginio universiteto rektorius akademikas Algirdas Gaižutis.

2004 m. sausio 25 d. Alytaus kolegijoje įvyko teatralizuotas draugijos prisistatymas visuomenei.

2003 metais parengtas informacinis leidinys „Alytaus mokslininkų draugija „Vizija”, kuriame sukaupta informacija apie kraštiečius mokslininkus, sukurtas draugijos logotipas ir devizas.